MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA

Lưới Danh sách

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 300Dpi

159.000.000₫
182.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 220Xi4 203Dpi

148.000.000₫
160.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 8.5" (216mm)

Tốc độ in: Up to 10" per second (203 dpi)

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (300Dpi)

86.000.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 170Xi4 (203Dpi)

82.500.000₫
89.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6" (168 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Máy in mã vạch Zebra 140Xi4 203Dpi

73.500.000₫
79.800.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 5.04" (128mm)

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

77.800.000₫
85.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (600Dpi)

77.800.000₫
85.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 600 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (300Dpi)

50.100.000₫
56.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra 110Xi4 (203Dpi)

47.200.000₫
52.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.0" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (300Dpi)

35.400.000₫
39.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 300 dpi: 10" (254 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Máy in mã vạch Zebra 105SL Plus (203Dpi)

30.400.000₫
33.560.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.01" (102 mm) maximum

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (300Dpi)

47.500.000₫
52.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (300Dpi)

47.500.000₫
52.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6"/168 mm

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (203Dpi)

39.600.000₫
45.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT420 (203Dpi)

39.600.000₫
45.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 6.6"/168 mm

Tốc độ in: up to 12" (305 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (600Dpi)

43.600.000₫
46.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (600Dpi)

43.600.000₫
46.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 600 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (300Dpi)

26.050.000₫
29.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (300Dpi)

26.050.000₫
29.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (203Dpi)

20.950.000₫
23.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT410 (203Dpi)

20.950.000₫
23.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: up to 14" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT230 (300Dpi)

19.950.000₫
24.500.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT230 (300Dpi)

19.950.000₫
24.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT230 (203Dpi)

14.950.000₫
18.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT230 (203Dpi)

14.950.000₫
18.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT220 (300Dpi)

22.000.000₫
23.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT220 (300Dpi)

22.000.000₫
23.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra ZT220 (203Dpi)

15.500.000₫
16.900.000₫

Máy in mã vạch Zebra ZT220 (203Dpi)

15.500.000₫
16.900.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec 

Xem chi tiết

Máy in mã vạch Zebra GT800 (300Dpi)

6.500.000₫
9.000.000₫

Máy in mã vạch Zebra GT800 (300Dpi)

6.500.000₫
9.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 4" (127 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch zebra GT800 (203Dpi)

5.100.000₫
8.000.000₫

Máy in mã vạch zebra GT800 (203Dpi)

5.100.000₫
8.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 5" (127 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch zebra GX430T

11.800.000₫
13.500.000₫

Máy in mã vạch zebra GX430T

11.800.000₫
13.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 300 dpi 

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 4" (102 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch zebra GX420T

10.900.000₫
12.000.000₫

Máy in mã vạch zebra GX420T

10.900.000₫
12.000.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp/ Gián tiếp

Độ phân giải: 203Dpi

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec

Xem chi tiết

Máy in mã vạch zebra GX420D

9.690.000₫
10.500.000₫

Máy in mã vạch zebra GX420D

9.690.000₫
10.500.000₫

Kiểu in: Truyền nhiệt trực tiếp

Độ phân giải: 203Dpi

Bề rộng đầu in: 4.09" (104 mm) maximum

Tốc độ in: : 6" (152 mm)/sec

Xem chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

0832846666